OPŠTI USLOVI

ZA PRUŽANJE NETTV PLUS USLUGE

Dobrodošli!

NetTV Plus je servis na bazi pretplate koji pruža Pretplatnicima pristup NetTV Plus veb portalu i/ili aplikacijama za pregled multimedijalnog sadržaja putem Interneta.

Pre plasiranja bilo koje narudžbine i/ili pristupa usluzi, slažete se da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Opšte uslove koje se odnose na kupovinu pretplate, opreme i korišćenje usluga-servisa “NetTV Plus” koje se nude od strane EON TV International Ltd, 2415 Nicosia, Kipar registrovane pod EU VAT brojem CY10305830J (u dalljem tekstu NetTV Plus).

Ovim Opštim uslovima regulišu se ugovorni odnosi između NetTV Plus-a i Vas kao Pretplatnika i međusobna prava i obaveze povodom pružanja usluga-servisa NetTV Plus-a, s toga molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Naknadne izmene Opštih uslova biće blagovremeno (do 30 dana unapred) objavljene na sajtu nettvplus.com. Ukoliko izmene bitno menjaju uslove pod kojima je pretplata započeta na način da je materijalno nepovoljna po pretplatnika, pretplatnik do početka primene uslova može poslati primedbu i u tom slučaju izmene uslova se neće primeniti na ostatak plaćenog perioda pretplate.
Nastavkom korišćenja usluge posle stupanja na snagu izmena smatra se da je pretplatnik saglasan sa datim izmenama. Izmene koje su isključivo u korist Pretplatnika, biće primenjene bez odlaganja i u tom slučaju ne važe uslovi iz prethodnog stava.

Opis usluge

Član 1.

Usluga NetTV Plus podrazumeva pristup veb portalu/aplikacijama za praćenje sadržaja u digitalnom formatu, putem NetTV digitalnog prijemnika ili ostalih mogućih načina prenosa na podržanim uređajima, sve u skladu sa ponudom koja je dostupna uvek na sajtu www.nettvplus.com (u daljem tekstu Sajt) i važi za određenu teritoriju.

Korišćenje NetTV Plus usluge je omogućeno Pretplatniku kod koga postoje tehnički uslovi za NetTV Plus uslugu i koji tokom korišćenja usluge obezbeđuje preko svog Internet provajdera stalni internet protok veći od 5 Mb/s, kao i modem/ruter sa slobodnim LAN portom.

NetTV Plus je zakonski i ugovorno nezavisan od odnosa između Pretplatnika i njihovog internet provajdera. NetTV Plus neće biti odgovoran u bilo kojim okolnostima za bilo koje uslove koje nameće takav internet provajder (uključujući odredbe, cene i bilo koje druge uslove pruženih internet usluga).

Pretplatnički odnos zasniva se uspešnim popunjavanjem forme za kupovinu putem Sajta i prihvatanjem Opštih uslova u procesu online kupovine.

Zainteresovano lice može uplatiti pretplatu i postati Pretplatnik i u poslovnim prostorijama ovlašćenih partnera i distributera, kao i putem ovlašćenih lica (partneri, akviziteri i ostala ovlašćena lica), kao i preko Kontakt centra NetTV Plus-a.

Servis NetTV Plus je dostupan u podržanim zemljama u različitim verzijama jezika, samo punoletnim fizičkim licima za sopstvene potrebe i u nekomercijalne svrhe koji imaju prebivalište u tim teritorijama. Za teritorije na kojima Usluga nije dostupna neće biti moguće da se izvrši uplata i koristi usluga.

Planovi pretplate

Član 2.

Ponuda NetTV Plus usluge sastoji se iz različitih Planova pretplate u okviru kojih se nalaze određeni digitalni programski sadržaji i kombinacije naprednih usluga/funkcionalnosti, a što je sve precizirano ponudom navedenom na Sajtu na stranici za kupovinu. Pretplatnik je upoznat da cena usluge i valuta može da varira od teritorije do teritorije i u zavisnosti od pripadajućih poreza.

Tri glavna Pretplatnička plana su: Basic, Standard i Premium.

Svaki od gore navedenih Pretplatničkih planova, kao i svi ostali Pretplatnički planovi i akcijske ponude koji se nude ili u budućnosti budu nudili od strane NetTV Plus-a, omogućavaju Pretplatniku da u skladu sa ovim Opštim uslovima prati programski sadržaj u toku trajanja pretplate:

  • Kroz podržane uređaje u skladu sa ovim Opštim uslovima sa teritorije sa koje je Pretplatnik zaključio pretplatnički odnos;
  • Sa bilo koje teritorijie u kojima je usluga NetTV Plus dostupna komercijalno.

Svaki Pretplatnik je informisan prihvatanjem ovih Opštih uslova da određeni elementi usluge zavise od teritorije sa kojih je pristupio servisu kao npr. dostupnost programskih sadržaja ili dostupnost usluga trećih strana. Ako Pretplatnik pristupa usluzi sa teritorije osim one u kojoj se prvobitno pretplatio, Pretplatnik će automatski biti povezan sa verzijom usluge koja je dostupna na teritoriji sa koje pristupa servisu ukoliko se ista pruža na toj teritoriji.

NetTV Plus zadržava pravo izmene programskih sadržaja, Planova pretplate i cenovnika, pri čemu NetTV Plus može u određenim periodima i na svim ili određenim teritorijama uvoditi dodatni plan pretplate, menjati ga ili ukidati.

Dodatni planovi pretplate i dodaci pretplati

NetTV Plus ima diskreciono pravo da s vremena na vreme, ponudi Pretplatnicima dodatne sadržaje, usluge ili Pretplatničke planove pod uslovima prodaje navedenim na Sajtu, s tim da dostupnost određenih dodatni sadržaja, usluga ili planova može biti ograničena samo na Pretplatnike koji Uslugu koriste na određenoj teritoriji.

NetTV Plus može u određenom periodu na pojedinim ili svim tržištima plasirati ponudu u vidu zajedničke promocije, koja bi podrazumevala da uz Uslugu nudi na prodaju ili korišćenje i dodatnu uslugu treće strane. Korišćenje dodatne usluge treće strane podleže pravilima uslova korišćenja koje je usvojila treća strana, te ona snosi sopstvenu odgovornost u pogledu pružanja svojih usluga. Savetujemo vam da se sa tim uslovima prethodno pažljivo upoznate.

Besplatna proba

Pretplatnički odnos može početi sa besplatnim probnim periodom. Besplatni probni period članstva traje sedam dana, ili ako nije drugačije određeno vreme prijavljivanja i ima za cilj da omogući da novi članovi i pojedini bivši članovi probaju uslugu pre kupovine. NetTV Plus ima pravo da odbije izdavanje besplatne probe usluge ukoliko je utvrđeno ili postoji opravdana sumnja da je isti Pretplatnik iskoristio već jedanput besplatnu probu pod istim prijavljenim podacima ili izmenjenim podacima ili se prijavio sa teritorije na kojoj usluga komercijalno nije dostupna. Korišćenje usluge uz akcijsku pogodnost ne uključuje besplatnu probu nakon zaključenja ugovora.

Promena plana

Ako se Pretplatnik za vreme trajanja Pretplatničkog odnosa opredeli za bilo koji drugi plan iz ponude, obavezan je da o tome obavesti NetTV Plus.

Ukoliko NetTV Plus primi takvo Pretplatnikovo obaveštenje, Pretplatniku će biti omogućeno praćenje većeg izabranog Plana pretplate počevši od uplate dodatne razlike (proporcijalno po principu pro rata) za novi izabrani plan do isteka trenutne aktivne pretplate. U slučaju da je izabrana promena na niži plan, promena je moguća posle isteka trenutnog plaćenog perioda.

Koraci za pretplatu

Član 3.

Korak 1. Izbor Pretplatničkog plana

Pretplatnik mora da izabere plan na koji želi da se pretplati kao i dužinu trajanja inicijalne pretplate. Kod automatske naplate, naplata pretplate za naredni odabrani obračunski period biće automatski izvršena poslednjeg dana trajanja aktuelne pretplate, s tim da će usluga za naredni obračunski period, dobijena tako izvršenom automatskom naplatom, početi da se primenjuje od narednog dana. Automatska naplata za naredni obračunski period može se otkazati u bilo kom trenutku, osim poslednjeg dana trenutno važeće pretplate.
(Primer: Usluga je kupljena 1.1.2020. godine, sa trajanjem od jednog meseca i uključenom automatskom naplatom. Dana 31.1.2020. godine biće izvršena autonaplata za naredni obračunski period koji počinje narednog dana, odnosno 1.2.2020. godine. Autonaplata se ne može otkazati 31.1.2020. godine za naredni obračunski period, već se to mora učiniti najkasnije do kraja 30.1.2020. godine.)

Korak 2. Personalne informacije

Pretplatnik je dužan da pruži sve informacije neophodne za procesuiranje prve narudžbine:

  • putem Sajta: zemlju prebivališta, validnu e-mail adresu, ime i prezime, validan broj telefona, adresu za isporuku opreme (ukoliko je ista naručena), validne podatke za online plaćanje;
  • putem partnerske mreže: sve validne identifikacione podatke u skladu sa pravilima i propisima za identifikaciju lica na datom tržištu za sklapanje pretplatničkih ugovora.

Korak 3. Izbor načina plaćanja

Pretplatnik u zavisnosti od teritorije bira dostupan način plaćanja.

Korak 4. Validacija i plaćanje

Pretplatnik mora da prihvati Opšte uslove klikom na box polje prilikom online kupovine ili potpisom ugovora u slučaju neposredne kupovine preko lokalne autorizovane partnerske mreže.

Klikom na opciju Plati u online kupovini Pretplatnik daje saglasnost da su svi podaci ispravni i autorizuje NetTV Plus da izvrši odmah naplatu usluge.
Ukoliko se Pretplatnik ne slaže sa bilo kojim preduslovom, ne sme da klikne na pripadajuće box polje ili potpiše pretplatnički ugovor u slučaju neposredne kupovine čime proces validacije nije moguće završiti i prodaja ne može biti izvršena.
U slučaju plaćanja kreditnom karticom putem Sajta, Pretplatnik mora da navede validne podatke za plaćanje ka sertifikovanom provajderu usluga online naplate preko koga NetTV Plus vrši ovaj vid naplate. Da bi završio transakciju Pretplatnik možda bude obavezan da unese i podatke za 3D Secure system (kao “Verifed by Visa”, “Mastercard Securecode”, itd). Troškovi transakcije banke ili provajdera usluge plaćanja mogu biti naplaćeni Pretplatniku u slučaju da su istaknuti prilikom kupovine.
Pretplatnik je upoznat da NetTV Plus ne zadržava osetljive podatke o unetim kreditnim karticama, već ih sigurnim putem prosleđuje ka svom sertifikovanom provajderu usluga online naplate.

Korak 5. Pristup usluzi

Nakon validacije uplate od strane NetTV Plus-a, Pretplatniku je omogućeno da pristupa usluzi u skladu sa izabranim Pretplatničkim planom putem željenog uređaja ili aplikacija.

Pristup usluzi se vrši aktivacijom uređaja od strane NetTV Plus-a ili drugim putem (samostalno putem korisničkog imena i lozinke ili jednokratnim kodom) ukoliko bude uspostavljen takav vid pristupa.

Pretplatnik je obavešten i prihvata da je pretplata na bazi fiksne tarife za izabrani period, s toga ceo iznos pretplate biće iskorišćen bez obzira da li je i koliko puta pristupao samoj usluzi. Proporcijalni povrat iznosa pretplate s toga nije moguć.

Dodatno, s obzirom na prirodu pružene usluge, (odnosno da NetTV Plus počinje da pruža uslugu odmah po uplati i/ili aktivaciji prvog uređaja i s toga pre kraja bilo kog perioda povlačenja/povratka na koje Pretplatnik može drugačije imati pravo) Pretplatnici su izričito saglasni da nemaju pravo na odustajanje od usluge u roku od 14 dana od isporuke usluge predviđenih Direktivom 2011/83/EU Evropskog parlamenta za prava potrošača koje se ne primenjuju na ovako pruženu uslugu. Ovaj izuzetak je u skladu sa Članom 16 ove Direktive koji navodi izuzetke od prava na odustajanje.

Oprema i aktivacija

Član 4.

U skladu sa Opštim uslovima i zaključenim ugovorom, Pretplatnik stiče mogućnost kupovine ili dobijanja digitalnog prijemnika na korišćenje po ceni važećom na Sajtu po standardnim uslovima ili akcijskoj ponudi.

U slučaju naručivanja prvog digitalnog prijemnika, Pretplatnik plaća jednokratnu aktivaciju. Aktivacija se ne vraća korisniku u slučaju odustajanja od kupovine opreme.

Pretplatnik može u roku od četrnaest (14) dana u slučaju kupovine na daljinu da vrati digitalni prijemnik ako nije zadovoljan. Tom prilikom vraća mu se kupoprodajna cena prijemnika, kao I standardna cena poštarine (ne ekspres pošiljka). Eventualne dodatne troškove, pri isporuci prijemnika (carina) snosi Pretplatnik.

U slučaju odustajanja od kupovine prijemnika biće izvršen povraćaj novca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma kada je vraćen digitalni prijemnik. NetTV Plus će učiniti povraćaj koristeći isti način plaćanja koji je korišćen prilikom naručivanja, osim ako drugačije nije dogovoreno ili nije moguće.

Ako se otkaže kupovina digitalnog prijemnika u roku od 14 dana, Pretplatnik je odgovoran da vrati robu, bez nepotrebnog odlaganja, koristeći jednu od metoda dostave (ličnim putem ili pošiljkom na adresu odakle vam je prijemnik isporučen). Pretplatnik mora voditi računa da roba bude bezbedna u povratku. NetTV Plus zadržava pravo da umanji povraćaj novca za bilo kakav gubitak vrednosti koji je rezultat nepotrebnog ili nemarnog rukovanja od strane Pretplatnika.

Garancija na digitalni prijemnik je 2 (dve) godine od kupovine, dok je garancija za prateću opremu (daljinski, strujni adapter, itd.) 6 (šest) meseci od datuma kupovine.

NetTV Plus se obavezuje da će putem ovlašćenog lokalnog partnera otkloniti sve kvarove na opremi, osim onih koji nastanu nepažnjom ili namernim delovanjem Pretplatnika (fizički lom, pad, otvaranje, izmena softvera i sl.). Digitalni prijemnik koji ne radi zbog fabričke greške ili štete pri transportu biće popravljen ili zamenjen besplatno sličnim ili novim prijemnikom.

Pri kvaru NetTV Plus putem ovlašćenog partnera određuje način i procedure prijave i otklanjanja kvara ili zamene uređaja. Ako je Pretplatnik odgovoran za oštećenje ili kvar, Pretplatnik je dužan da plati nadoknadu za novi prijemnik po važećem cenovniku. Rok za servisiranje prijemnika je do 30 dana, a za vreme trajanja servisa Pretplatnik ima opcije da prati pretplatu na drugim uređajima/aplikacijama. Pre slanja prijemnika na servis preporučeno je da se kontaktira lokalni Call centar radi otvaranja servisnog lista. Dostavu digitalnog prijemnika do servisnog centra plaća korisnik, dok u slučaju neopravdane reklamacije plaća i troškove vraćanja prijemnika.

Uređaji

Član 5.

Pretplatnik može registrovati do šest kompatibilnih uređaja na svom nalogu autorizovano isključivo za jedno domaćinstvo (koje uključuje i članove porodice koji žive na istoj lokaciji). Od šest registrovanih uređaja, Pretplatnik istovremeno može pratiti uslugu na 1, 2 ili 4 uređaja u zavisnosti od aktivnog Pretplatničkog plana. Pretplatnik može da menja registrovane uređaje ograničen broj puta (obično jedan uređaj u toku mesec dana).

Pretplatnik je takođe svestan da ako pređe limit za istovremeno gledanje (u zavisnosti od pretplatničkog plana) prethodna započeta sesija će biti automatski prekinuta.

Usluge i sadržaji na raspolaganju preko svakog uređaja mogu da se razlikuju. U svakom trenutku na Sajtu u sekciji Televizija ili Pomoć su dostupne informacije koji uređaji su kompatibilni sa NetTV Plus aplikacijama i koja ograničenja postoje.

Pretplatnik mora da obezbedi da uređaji zadovoljavaju minimalne hardverske, sistemske i softverske zahteve, kao što je navedeno na Sajtu i ažurirano s vremena na vreme.

Važno je napomenuti da se ne sme preneti sadržaj sa aktiviranog uređaja ili pokušati da se pristupa usluzi ili sadržaju preko bilo kog medija ili uređaja, osim kompatibilnog i registrovanog uređaja u načinu izričito dozvoljeno ovim Opštim uslovima.

S vremena na vreme proizvođač uređaja ili operativnog sistema uređaja može da uvede promene koje ograničavaju korišćenje NetTV Plus usluge na tom uređaju. Ako se to dogodi mi ćemo pokušati da vas obavestimo o ovim promenama unapred, ali nemamo kontrolu nad proizvođačima i možda neće uvek biti moguće to i učiniti.

Iz bezbednosnih razloga i zbog zaštite prava naših partnera nije dozvoljeno instalirati aplikaciju na uređaj na kome su ograničenja uključena u okviru operativniog sistema uklonjena ili mogu biti manipulisana (“Jailbraking”).

Pretplatnik kao vlasnik naloga je odgovoran za bezbednost i adekvatno korišćenje svojih aktiviranih uređaja. Ako znate ili sumnjate da se vaš nalog koristi od strane trećih lica, ili sumnjate ili postanete svesni bilo kojeg drugog kršenja bezbednosti, morate nam odmah reći, a takođe mora da se osigura da se ovakvi uređaji blokiraju što pre. Ako verujemo da je došlo, ili se proverom utvrdi da je došlo ili će verovatno biti povreda sigurnosti možemo suspendovati vaš nalog čime svi aktivirani uređaji neće moći da koriste bilo koji deo usluge.

NetTV Plus zadržava pravo da zatraži dodatnu verfikaciju ili dokumentaciju od Pretplatnika u slučaju vezivanja više STB ili SmartTV apliakcija na jednom nalogu.

Raskid Ugovora

Član 6.

Otkaz od strane NetTV Plus-a

NetTV Plus može otkazati odnos sa Pretplatnikom (ili bilo koji deo toga) u svakom trenutku. Ako NetTV Plus otkaže ugovor sa Pretplatnikom (ili neki njegov deo) nakon što je Pretplatnik platio pretplatu za korišćenje servisa, Pretplatnik će imati pristup uslugama za ostatak plaćenog perioda.

U svakom slučaju, NetTV Plus može odmah da obustavi ili ograniči korišćenje usluge od strane Pretplatnika ili bilo koji deo usluga i/ili sadržaja bez povraćaja ili nadoknade ako:

  • Ako Pretplatnik omogući drugom licu neovlašćeno korišćenje usluga/opreme;
  • Ako Pretplatnik koristi prijemnik u javnim prostorijama ili na otvorenom prostoru dostupnom za publiku, snima, umnožava, naplaćuje, javno prikazuje ili na drugi način distribuira kanale, odnosno programe dostupne u okviru pretplatničkog plana;
  • Ako Pretplanik uzrokuje smetnje na mreži ili ometa NetTV Plus u pružanju servisa;
  • Ako Pretplatnik prevarno koristi uslugu/usluge;
  • Ako Pretplatnik krši pravo na industrijsko ili intelektualno vlasništvo NetTV Plus-a, vlasnika programa ili trećih lica, kao i ukoliko Pretplatnik prekrši odredbe ovih Opštih uslova u delu koji se odnosi na povredu autorskih i drugih srodnih prava;
  • Ako NetTV Plus prestane da pruža uslugu/usluge.

Otkaz od strane Pretplatnika

Ako Pretplatnik otkaže tj. raskine Ugovor u toku korišćenja ili tokom razdoblja obuhvaćenog posebnim akcijskim ponudama od NetTV Plus-a, u tom slučaju Pretplatnik nije više kvalifikovan na bilo koji popust koji je imao prilikom zaključenja ugovora i dužan je da, pored dospelih a neizmirenih obaveza, isplati razliku NetTV Plus-u za dobijeni popust u odnosu na standardne cene pretplatničkog plana ili cene opreme, kao i iznos preostalih mesečnih naknada do isteka ugovorenog perioda. Pristup usluzi biće u tom slučaju dostupan do isteka trenutne plaćene pretplate. Otkaz od strane korisnika može se izvršiti email-om ili pismom.

Prestanak ugovora i dostupnost Usluga treće strane

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Pretplatnik se izričito saglasio sa tim da mu u slučaju raskida ili prestanka pretplatničkog ugovora može biti uskraćen pristup dodatnoj usluzi treće strane, za čiju se kupovinu ili korišćenje opredelio povodom ponude zajedničke promocije.

Ograničenje od odgovornosti

Član 7.

Pristup usluzi se obezbeđuje kontinuirano tokom trajanja pretplate korisnika, sa izuzetkom periodičnog planiranog održavanja i popravke, ažuriranje servera ili izuzetnim prekidima.

NetTV Plus odgovara u skladu sa zakonom za: izmenu, poremećaj, ili definitivni ili privremeni prekid ili bilo kakvo zakašnjenje u distribuciji signala; svaku teškoću prijema signala vezanu za mesto i uslove prijema, izuzev u slučaju neadekvatne opreme kod Pretplatnika, neobezbeđenje od strane Pretplatnika, odnosno Internet provajdera pretplatnika internet protoka većeg od minimalnih 5 Mb/s, promenu ili prekid koji nastane usled problema kod Internet provajdera pretplatnika, neke administrativne, sudske ili zakonske odluke koja se odnosi na NetTV Plus, lošu instalaciju od strane Pretplatnika ili neovlašćeni servis opreme ili lošu upotrebu iste od strane Pretplatnika suprotno odredbama ovih Opštih uslova.

NetTV Plus se ne smatra odgovornim za zakašnjenje ili neizvršenje svojih obaveza preuzetih Pretplatničkim ugovorom i ovim Opštim uslovima koji proizilaze iz slučajeva više sile, kao i događaja propuštanja ili nesreća koji su van razumne kontrole uključujući ali ne ograničavajući se na požar, zemljotres, poplavu, oluju, uništenje dobara koje NetTV Plus nije mogao sprečiti, rat (bilo objavljeni ili neobjavljeni), vanredno stanje, oružani sukob, terorizam, pobunu, građanske nemire, blokadu, embargo, akte državnih organa, sabotažu, štrajk, prirodne katastrofe, obustave rada, opšte opasnosti, nestanak struje, karantin, zagađenje, spoljni transmisioni uticaji.

Zbog tehničkih karakteristika interneta, korisnici izričito priznaju da oni mogu naići na probleme i/ili kvarove prilikom povezivanja/komunikacije sa servisom uprkos deklarisanoj brzini svoje internet konekcije ili testova brzine koje su prethodno izvršili.

NetTV Plus nije odgovoran za sadržaj programa emitovanih u okviru planova pretplate na koje se Pretplatnik pretplaćuje, kao ni za zatamnjenja određenih programskih sadržaja. NetTV Plus ne garantuje Pretplatniku da vlasnik programa neće prestati sa emitovanjem programa, ni da usluga koja pristupa servisu je bez grešaka. NetTV Plus nije odgovoran za štetu ili povredu prava koje usled zloupotreba Pretplatnika pretrpi drugi Pretplatnik ili bilo koje treće lice ili sam Pretplatnik. Pretplatnik je odgovoran NetTV Plus-u, drugom Pretplatniku i svakom trećem licu koje pretrpi štetu usled zloupotreba Pretplatnika u korišćenju usluga NetTV Plus-a. Kao takav, Pretplatnik prihvata da neki od kanala može biti prekinut tokom određenih programa ili neće biti dostupan, a takvi prekidi i/ili raspoloživost kanala ne daje korisniku nikakvo pravo na povraćaj ili kompenzaciju.

Ako se Pretplatnik, povodom ponude zajedničke promocije, opredelio da kupi ili koristi dodatnu uslugu treće strane, NetTV Plus ne snosi bilo kakvu odgovornost za pružanje te usluge, a naročito neće vršiti povraćaj uplaćene pretplate u slučaju obustave pružanja ili prekida pružanja usluge treće strane.

Usluga koju pružamo može biti učinjena dostupnom i posredstvom platformi trećih strana, te tako na primer usluzi se može pristupiti putem posebnih platformi na uređajima kao što su pametni televizori (smart TVs), pametni mobilni uređaji ili tableti (smart phones or tablets), konzole za video igre ili drugi uređaji koji imaju sopstveno softversko okruženje i Internet konekciju. Vlasnici ovih platformi usvajaju sopstvene uslove korišćenja, te snose sopstvenu odgovornost u pogledu korišćenja njihovih usluga. Savetujemo vam da se sa tim uslovima prethodno pažljivo upoznate.

Lični podaci i privatnost

Član 8.

Pretplatnik se obavezuje da dostavi tačne i potpune podatke koji su neophodni za zasnivanje pretplatničkog odnosa i izvršenje ugovora i da u slučaju promene ovih podataka odmah o tome obavesti NetTV Plus.

Zaštita ličnih podataka i privatnosti naših korisnika i posetilaca Sajta, a naročito kategorije ličnih podataka koje NetTV Plus obrađuje, način obrade ličnih podataka, kome omogućava pristup i na koji način štiti lične podatke uređeni su Politikom privatnosti NetTV Plus-a, koja dopunjuje ove Opšte uslove i predstavlja njihov sastavni deo.

Pretplatnik mora da prihvati Politiku privatnosti NetTV Plus-a klikom na box polje prilikom online kupovine ili potpisom ugovora u slučaju neposredne kupovine preko lokalne autorizovane partnerske mreže. U protivnom, NetTV Plus nije u obavezi da mu omogući pristup usluzi.

Autorska prava

Član 9.

Svi programi NetTV Plus usluge zaštićeni su autorskim pravom i drugim srodnim pravom, te je zabranjeno svako snimanje, objavljivanje, distribuiranje ili na drugi način iskorišćavanje programa u bilo koju svrhu osim za ličnu kućnu upotrebu kod Pretplatnika.

Nije dopušteno distribuirati signal i programe iz ponude u zatvorenom ili na otvorenom prostoru dostupnom za publiku. Pretplatnik se obavezuje da neće na bilo koji način, direktno ili indirektno, ili u komercijalne svrhe, iskorišćavati programe obuhvaćene pretplatničkim Ugovorom i ponudom sa cenovnikom, a naročito da neće prodavati, naplaćivati ili distribuirati signale ovih programa i kanala. U slučaju da Pretplatnik prekrši ovu zabranu, NetTV Plus ima pravo da od Pretplatnika naplati svaku štetu za svaki takav pojedinačni slučaj daljeg vida distribucije bez obzira na tehnologiju kojom se distribucija vrši, odnosno za svako pojedinačno komercijalno iskorišćavanje programa, a NetTV Plus će jednostrano raskinuti pretplatnički Ugovor, i od Pretplatnika zahtevati naknadu svake štete, direktne ili indirektne, koja proizađe iz takvog iskorišćavanja programa.

Plaćanje naknade štete NetTV Plus-u ne oslobađa Pretplatnika odgovornosti prema vlasniku programa kao ni nosiocima intelektualnog vlasništva, autorskih i drugih srodnih prava u slučaju javnog prikazivanja, snimanja ili sličnog nezakonitog korišćenja prijemnika ili aplikacija.

Pretplatnik je dužan da koristi uslugu uz poštovanje intelektualnih i drugih srodnih prava NetTV Plus-a, vlasnika programa ili trećih lica. Zabranjena je svaka neovlašćena upotreba, bilo kakvog teksta, slike, zvuka, video zapisa ili informacija koje su stavljene na raspolaganje Pretplatniku.

Pretplatnik će odgovarati za svako kršenje prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo NetTV Plus-a, vlasnika programa ili trećih lica, kao i za svako drugo nedozvoljeno ponašanje, te se Pretplatnik obavezuje da će osloboditi i zaštititi NetTV Plus od bilo kakvih štetnih posledica koje mogu nastati kršenjem navedenih prava i nedozvoljenim ponašanjem Pretplatnika.

Pretplatnik se posebno obavezuje da onemogući deci i omladini, pre svega članovima svoje porodice, pristup programskim sadržajima koji mogu štetiti moralu, fizičkom ili psihičkom razvoju dece i omladine.

Korisnička podrška

Član 10.

Detaljne informacije o NetTV Plus usluzi i karakteristikama usluge i ponude, Pretplatnik u svakom trenutku može pronaći na Sajtu u sekciji Pomoć ili ih može dobiti pozivom na neki od brojeva telefona korisničke podrške. U nekim slučajevima, Korisnički servis može da radi lakše podrške i pomoći, uz saglasnost Pretplatnika, koristi daljinski alat za pristup računaru Pretplatnika.

U slučaju sukoba između ovih Opštih uslova i informacija koje pruži korisnička podrška ili ovlašćeni partner i dela Sajta, ovi Opšti uslovi imaće primat.

Način dostavljanja računa za pretplatu

Član 11.

Pretplatnik ovim Ugovorom potvrđuje i prihvata da račune za pretplatu, u zavisnosti od načina uplate, dobije neposredno na prodajnom mestu, poštom ili email-om po zahtevu Pretplatnka, a obaveštava se o isteku pretplate putem telefona, email-a i samih uređaja na kojima prati program.

Pretplatnik je u obavezi da na vreme obavesti NetTV Plus o promeni podataka države prebivališta, kao i promeni svoje važeće e-mail adrese i mobilnog ili fiksnog telefona. NetTV Plus će početi da koristi nove podatke za naplatu i obaveštenja u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja. NetTV Plus ne snosi odgovornost za prekid pretplate ili nestizanje obaveštenja o isteku iste, ako ih pretplatnik nije na vreme obavestio o promeni gore navedenih podataka.

Prigovor Pretplatnika i rešavanje sporova

Član 12.

Za sve informacije, žalbe ili pitanja koja se odnose na korišćenje servisa NetTV Plus, Pretplatnik treba da se obrati Korisničkom servisu putem email-a ili pozivom na jedan od kontakt telefona.

NetTV Plus će uložiti maksimalne napore da odgovori u razumnom roku na žalbe, informacione zahteve i pitanja od strane Pretplatnika.

Pretplatnik je svestan i priznaje da u slučaju tehničkog kvara koji se odnosi na njegov uređaj i prateću opremu koju je aktvirao, da ni na koji način takav tehnički kvar ne može biti pripisan NetTV Plus-u i stoga ni u kom slučaju ne može iznuditi povraćaj sredstava.

NetTV Plus ne odgovara za štetu ukoliko Pretplatnik podnese prigovor na puženu uslugu, odnosno kvalitet pružene usluge, ukoliko je kvalitet pružene usluge manji od propisanog ili ugovorenog zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvideti, izbeći, odnosno ukloniti (viša sila), kao i zbog blagovremeno najavljenih radova na održavanju mreža i usluga u rokovima primerenim okolnostima.

Sve eventualne sporove ili nesporazume proistekle iz ovih Opštih uslova, ugovorne strane će rešavati sporazumno i mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, iste će rešavati sud na Kipru, ili jedan od sudova na teritoriji prebivališta Pretplanika po izboru NetTV Plus-a.

Ovi Opšti uslovi uređuju se i tumače u skladu sa zakonima Kipra. Ovi Opšti uslovi neće ograničiti nikakva prava zaštite potrošača na koja možete imati pravo u skladu sa važećim zakonima u zemlji prebivališta Pretplatnika.

Ostala prava i obaveze

Član 13.

Pretplatnik ne može, bez izričitog pismenog odobrenja NetTV Plus-a preneti bilo koje od pretplatničkih prava i obaveza iz ugovora i ovih Opštih uslova na treće lice.

Pretplatnik ne može preprodati ili dati na dalje korišćenje uslugu NetTV Plus-a.

Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Opštih uslova postane protivna zakonu, nevažeća ili neizvršiva u skladu sa zakonom, to neće uticati na zakonitost, punovažnost i izvršivost ostalih odredbi i uslova Ugovora i ovih Opštih uslova.

Ovi uslovi prodaje ne daju pravo nikome osim Pretplatnika i NetTV Plus-a.

Ova verzija Opštih uslova br. 2/2021 stupa na snagu 10. januara 2022. godine.

Politika kolačića

Ovaj veb sajt koristi kolačiće. Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji mogu da ih kombinuju sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili na osnovu korišćenja usluga. Ako nastavite da koristite naše veb-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti veb sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim.

Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna vaša saglasnost.

Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.

U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozovete svoju saglasnost iz Deklaracije o kolačićima na našim veb-stranicama.

Saznajte više o nama, ko smo, kako možete da kontaktirate sa nama, odnosno kako obrađujemo lične podatke u okviru naših Pravila privatnosti.

Vaša saglasnost se odnosi na sledeće domene nettvplus.com
Vaše trenutno stanje: Dozvoli sve.

ID vašeg pristanka: DsXq6gbE2AuoXEzqBwkj15gjZuyqsBW8iEZvPHJt4DWs83z1hJ3mFA==Datum pristanka: понедељак, 3. октобар 2022. 13:13:15 CEST
Promenite svoj pristanak | Povucite saglasnost

Deklaraciju o kolačićima je poslednji put ažurirao 9/25/22 Cookiebot:

Neophodni (15)

Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Veb sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića.

IME PROVAJDER SVRHA ISTIČE TIP
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie

Statistika (10)

Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Veb sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića.

IME PROVAJDER SVRHA ISTIČE TIP
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie